Specjalista Ds. Rachunkowo?Ci
Logo
Logo

Connecting employers with military veterans!

Connecting employers with military veterans!

Posted by: Hewlett Packard Enterprise on Dec 14, 2017


Location:

Wroc?aw, 0

Job Description:


W Hewlett Packard Enterprise zajmujemy si? opracowywaniem nowoczesnych technologii i us?ug, które mog? pomóc firmom i klientom indywidualnym w rozwi?zywaniu problemów, osi?ganiu celów, wykorzystywaniu mo?liwo?ci, spe?nianiu aspiracji i realizacji marze?.
Wspieramy swoich klientów w ponad 170 krajach. W Polsce jeste?my obecni w Warszawie i Wroc?awiu. Nasze Centrum kompetencyjne we Wroc?awiu specjalizuje si? w ?wiadczeniu wsparcia w zakresie finansów i ksi?gowo?ci, HR, sprzeda?y i marketingu, przetwarzania danych i dostarczania informacji oraz zarz?dzania ?a?cuchem dostaw na rzecz spó?ek Hewlett Packard Enterprise oraz naszych klientów.

Twoje przysz?e obowi?zki:
• Uzgodnienia na kontach w zakresie zobowi?za?, depozytów i przedp?at
•Weryfikacja i uzgadnianie transakcji
• MEC w przypisanym regionie
• Przygotowywanie raportów i analiz
• Wspó?praca z dzia?em Controllingu w zakresie utrzymania prawid?owych sald na rachunkach
• Przygotowanie dokumantacji na potrzeby audytów

Oczekujemy:
•Wykszta?cenia wy?szego kierunkowego (np. finanse i rachunkowo??, audyt, ekonomia)
• Min. 2 letnego do?wiadczenia zawodowego na stanowisku: ksi?gowego/ej, controllera, audytora lub analityka finansowego
• Bardzo dobrej znajomo?ci j?zyka angielskiego (znajomo?? drugiego j?zyka obcego b?dzie dodatkowym atutem)
• Bardzo dobrej znajomo?ci pakietu MS Office (a w szczególno?ci MS Excel)
Oferujemy stabiln? prac? w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, ale tak?e atrakcyjne ?rodowisko pracy, które daje okazj? poznania wielu nowych,
inspiruj?cych ludzi z ca?ego ?wiata. Miejsce, w którym mo?na si? rozwija?, pracowa? z ekspertami, a tak?e mie? okazj? do chwili relaksu i zabawy, oraz
korzysta? z wielu atrakcji dostosowanych do naszych Pracowników i ich stylu ?ycia.

Oferowane przez nas benefity:
• Pakiet medyczny dla Pracownika i jego najbli?szej rodziny
• Karta Multisport
• Pakiet ubezpiecze? na ?ycie
• Employee Assistance Program – wsparcie w trudnych sytuacjach ?yciowych
• Program Zakupów Pracowniczych – sprz?t HP w preferencyjnych cenach
• Ogolnodost?pne kawa, herbata, kanapki i owoce
• Nowoczesne biura w centrum miasta
• Równowaga z ?yciem prywatnym m.in elastyczne formy czasu pracy i/lub mo?liwo?? pracy zdalnej
• Szkolenia, mo?liwo?? rozwoju oraz zbudowania ?cie?ki kariery
•Wellness program – dla zdrowia
• HPE Kultura – kina i teatry w ni?szej cenie
• CSR (Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu) – program wolontaryjny
• HPE Badge – program zni?ek
•Welcome2Wroclaw – poznaj miasto z Nami

Hewlett Packard Enterprise is EEO F/M/Protected Veteran/ Individual with Disabilities.Apply Now

HR. Website URL:

http://careers.hpe.com/

Sign Up to Apply to this position
(if you already have a CGO account, just press the button below)

About Hewlett Packard Enterprise

At Hewlett Packard Enterprise, our ideas propel our world faster. We’re an industry-leading technology company. And we’re accelerating everything we do. With the industry’s most comprehensive portfolio, our technology and services help transform our customers around the world to become more efficient, more productive and more secure. They enable our customers to go further. And our employees to develop, learn and advance their careers. Ready to change the world? No one’s doing it faster. Mission: We help customers use technology to slash the time it takes to turn ideas into value. In turn, they transform industries, markets and lives. Some of our customers run traditional IT environments. Most are transitioning to a secure, cloud-enabled, mobile-friendly infrastructure. Many rely on a combination of both. Wherever they are in that journey, we provide the technology and solutions to help them succeed.

Please visit this employer's Public Profile to see more jobs offered by Hewlett Packard Enterprise